Latest version

about Autoland Scientech

2018-10-23

Latest version

IMS2-MAZDA V1.00 USEN/TWCH/JPJP
J2534-MAZDA V1.00 USEN/TWCH/JPJP

 

2018-10-04

Latest version

SYSTEM V3.12 USEN/TWCH/JPJP
IMS2-VASS-2(ODIS) V2.01 USEN/TWCH/JPJP
IMS2-GM V1.03 USEN/TWCH/JPJP
IMS2-TOYOTA V3.04 USEN/TWCH/JPJP
IMS2-HONDA V1.01 USEN/TWCH/JPJP
J2534-GM V1.03 USEN/TWCH/JPJP
J2534-TOYOTA V3.04 USEN/TWCH/JPJP
J2534-HONDA V1.01 USEN/TWCH/JPJP
CITROEN V2018.08 USEN/TWCH/JPJP
PEUGEOT V2018.08 USEN/TWCH/JPJP


 

2018-10-01

Latest version

MAZDA Programming V2018.09 USEN/TWCH
PERODUA V2018.08 USEN/TWCH
MAZDA OBDII V2018.09 USEN/TWCH
CMC V2018.08 USEN/TWCH
BMW Encoding Database V2018.09
BMW G-CIP V2018.09 USEN/TWCH/JPJP
MB Coding V2018.09 USEN/TWCH/JPJP

 

2018-09-13

Latest version

NISSAN V2018.05 / V2017.12SP1 TWCH/USEN/JPJP/MXSP
HOLDEN V2018.09 USEN
CHRYSLER V2018.09 USEN/TWCH/JPJP
IMS2-MB-2(C4) V2.04 USEN/TWCH

iSCAN3 IMS2-MB-C4 0x00203

 

2018-09-05

Latest version

GM Global V2018.05 TWCH/USEN
MITSUBISHI V2017.12 / V2018.06 USEN/TWCH/JPJP
IMS2-MAZDA-MMP

J2534-MAZDA-MMP