Latest version

2017-06-15

BMW Encoding Database V2017.06
BMW Programming V2017.06 / V2016.12 USEN/TWCH/JPJP
BMW Programming V2015.12SP1 USEN/TWCH
BMW F-CIP V2017.06 / V2016.12 USEN/TWCH/JPJP
BMW F-CIP V2015.12SP3 USEN/TWCH
HOLDEN V2017.05 USEN
SSANGYONG V2017.04 / V2016.12 USEN/TWCH/JPJP
MAZDA OBDII V2017.05 / V2016.12 USEN/TWCH/JPJP
MAZDA OBDII V2015.12SP2 USEN/TWCH